Fakultätsleitung

Fakultätsleitung, Dekanin
Univ.-Prof. Dr. Jutta Fiegl, Vizerektorin
jutta.fiegl@sfu.ac.at

Vizedekanin Lehre
Ass.-Prof. MMag. Dr. Andrea Jesser
andrea.jesser@sfu.ac.at

Vizedekan Forschung 
Ass.-Prof. Dr. Martin Martin Kuška, Ph.D.
martin.kuska@sfu.ac.at

Vizedekanin für internationale Angelegenheiten
Ass.-Prof. Dr. Erzsébet Fanni Tóth, MA
erzsebet.toth@sfu.ac.at

Dekanatsassistenz

Studien Service Center und Fakultätsverwaltung

Deutsches Programm:

Mag. Mario Frank, BA MA
mario.frank@sfu.ac.at

Lisa Haider, BA
lisa.haider@sfu.ac.at

Melanie Holzer
melanie.holzer@sfu.ac.at

Sabrina Khondker, B.Sc.
sabrina.khondker@sfu.ac.at

Yannik Neuhaus
yannik.neuhaus@sfu.ac.at

Nikolai Wecerka, BA BA
nikolai.wecerka@sfu.ac.at


Englisches Programm:

Ulrike Fenz 
ulrike.fenz@sfu.ac.at

Ivett Kürschner, MA, MBA
ivett.kuerschner@sfu.ac.at

Bettina Pfitzner 
bettina.pfitzner@sfu.ac.at

Aufgaben & Arbeitsbereiche Studien Service Center

Prüfungsreferat

Deutsches Programm:

Sabrina Khondker
sabrina.khondker@sfu.ac.at


Englisches Programm:

Ulrike Fenz 
ulrike.fenz@sfu.ac.at